Deuteronômio 25

1 א כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע

2 ב והיה אם בן הכות הרשע--והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר

3 ג ארבעים יכנו לא יסיף  פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך

4 ד לא תחסם שור בדישו  {ס}

5 ה כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו--לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר  יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה

6 ו והיה הבכור אשר תלד--יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל

7 ז ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל--לא אבה יבמי

8 ח וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה

9 ט ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו

10 י ונקרא שמו בישראל  בית חלוץ הנעל  {ס}

11 יא כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו

12 יב וקצתה את כפה  לא תחוס עינך  {ס}

13 יג לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן  גדולה וקטנה

14 יד לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה  גדולה וקטנה

15 טו אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך--למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך

16 טז כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה  כל עשה עול  {פ}

17 יז זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

18 יח אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך--ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

19 יט והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה--תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח  {פ}