Deuteronômio 34

1 א ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן

2 ב ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון

3 ג ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים--עד צער

4 ד ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר

5 ה וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב--על פי יהוה

6 ו ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה

7 ז ומשה בן מאה ועשרים שנה--במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה

8 ח ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה

9 ט ויהושע בן נון מלא רוח חכמה--כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה

10 י ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים

11 יא לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים--לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו

12 יב ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל  {ש}