Corpo

י והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך  כי הילדות והשחרות הבל

Eclesiastes 11:10

22 כב ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם

23 כג ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת

24 כד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

Gênesis 2:22-24

כד צוף-דבש אמרי-נעם    מתוק לנפש ומרפא לעצם br

Provérbios 16:24

א מזמור לדוד    בהיותו במדבר יהודה br

Salmos 63:1

כו כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם br

Salmos 73:26

ז אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע br

ח רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך br

Provérbios 3:7,8

כב לב שמח ייטיב גהה    ורוח נכאה תיבש-גרם br

Provérbios 17:22

יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

Salmos 139:13,14