Cura

ה שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך--ביום השלישי תעלה בית יהוה

2 Reis 20:5

ו הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת

Jeremias 33:6

יד ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים--ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם

2 Crônicas 7:14

יז כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך--ציון היא דרש אין לה  {ס}

Jeremias 30:17

ה והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו

Isaías 53:5

כט נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

Isaías 40:29

ב ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי br

Salmos 30:2

כה ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך {ס}

Êxodo 23:25

יט קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע br

Salmos 34:19

ד אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה

ה והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו

Isaías 53:4,5

יד רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה

Jeremias 17:14

יח ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע--בין עבד אלהים לאשר לא עבדו {פ} [ (Malachi 3:19) יט כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף ] [ (Malachi 3:20) כ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ] [ (Malachi 3:21) כא ועסותם רשעים--כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם  ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות  {פ} ] [ (Malachi 3:22) כב big ז /big כרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים ] [ (Malachi 3:23) כג הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא--לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא ] [ (Malachi 3:24) כד והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם--פן אבוא והכיתי את הארץ חרם  {ש} ]

Malaquias 4:2

כ ישלח דברו וירפאם    וימלט משחיתותם br

Salmos 107:20

כו ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו--כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך {ס}

Êxodo 15:26

ג הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם br

Salmos 147:3

ג הסלח לכל-עונכי    הרפא לכל-תחלואיכי br

Salmos 103:3

כב לב שמח ייטיב גהה    ורוח נכאה תיבש-גרם br

Provérbios 17:22

ח יהוה פקח עורים--יהוה זקף כפופים    יהוה אהב צדיקים br

Salmos 146:8

ג יהוה ישמרהו ויחיהו--יאשר (ואשר) בארץ    ואל-תתנהו בנפש איביו br

Salmos 41:3