O Deus do Impossível

ב ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה br

Jó 42:2

יז אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה  לא יפלא ממך כל דבר

Jeremias 32:17

ו כה אמר יהוה צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם--גם בעיני יפלא נאם יהוה צבאות  {פ}

Zacarias 8:6

ה גדול אדונינו ורב-כח    לתבונתו אין מספר br

Salmos 147:5

יג ויאמר יהוה אל אברהם  למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד--ואני זקנתי

יד היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה--ולשרה בן

Gênesis 18:13,14