Deus nunca falha

ו שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה--וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת  {פ}

Isaías 51:6

יד והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם--הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד

Josué 23:14

קמ צרופה אמרתך מאד    ועבדך אהבה br

Salmos 119:140

ג כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו--כי בא יבא לא יאחר

Habacuque 2:3

Josué 21:45

נו ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר  לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו

1 Reis 8:56

יט לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה

Números 23:19

יג מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר br

יד סומך יהוה לכל-הנפלים    וזוקף לכל-הכפופים br

Salmos 145:13,14

ה יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת

Sofonias 3:5

יא עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר br

Salmos 33:11