Dificuldades

8 ח צרר-מים בעביו    ולא-נבקע ענן תחתם br

9 ט מאחז פני-כסה    פרשז עליו עננו br

10 י חק-חג על-פני-מים--    עד-תכלית אור עם-חשך br

Jó 26:8-10

39 לט פרש ענן למסך    ואש להאיר לילה br

40 מ שאל ויבא שלו    ולחם שמים ישביעם br

41 מא פתח צור ויזובו מים    הלכו בציות נהר br

Salmos 105:39-41

כא בשוט לשון תחבא    ולא-תירא משד כי יבוא br

Jó 5:21

ט יהוה אלהי צבאות--מי-כמוך חסין יה    ואמונתך סביבותיך br

Salmos 89:9

ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו br

Salmos 91:2

כה נער הייתי--    גם-זקנתי br ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם br

Salmos 37:25

1 א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

2 ב אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד br

3 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים br

Salmos 46:1-3

ו וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר  {פ}

Isaías 4:6

טז כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר--כדבר יהוה אשר דבר ביד אליהו  {פ}

1 Reis 17:16

ב כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך  כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך

Isaías 43:2

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

י ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה br

Salmos 9:9,10

ד מקלות מים רבים--אדירים משברי-ים    אדיר במרום יהוה br

Salmos 93:4

יח יודע יהוה ימי תמימם    ונחלתם לעולם תהיה br

יט לא-יבשו בעת רעה    ובימי רעבון ישבעו br

Salmos 37:18,19

ח על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים br

Salmos 62:8

ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

Naum 1:7

ד כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו  מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר

Isaías 25:4

ג כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך

Isaías 44:3

כט יקם סערה לדממה    ויחשו גליהם br

Salmos 107:29