Doença

כב לב שמח ייטיב גהה    ורוח נכאה תיבש-גרם br

Provérbios 17:22

ג נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו

Isaías 53:3

ד אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה

Isaías 53:4

כו ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו--כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך {ס}

Êxodo 15:26

יד רוח-איש יכלכל מחלהו    ורוח נכאה מי ישאנה br

Provérbios 18:14

כה ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך {ס}

Êxodo 23:25

יב תוחלת ממשכה מחלה-לב    ועץ חיים תאוה באה br

Provérbios 13:12

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב אשרי משכיל אל-דל    ביום רעה ימלטהו יהוה br

3 ג יהוה ישמרהו ויחיהו--יאשר (ואשר) בארץ    ואל-תתנהו בנפש איביו br

Salmos 41:1-3

יד רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה

Jeremias 17:14

ג הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם br

Salmos 147:3

ג כי-החרשתי בלו עצמי--    בשאגתי כל-היום br

Salmos 32:3

ח יהוה פקח עורים--יהוה זקף כפופים    יהוה אהב צדיקים br

Salmos 146:8

ג הסלח לכל-עונכי    הרפא לכל-תחלואיכי br

Salmos 103:3