Espírito

10 י תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית br

11 יא הסתר פניך מחטאי    וכל-עונתי מחה br

12 יב לב טהור ברא-לי אלהים    ורוח נכון חדש בקרבי br

Salmos 51:10-12

ו ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר יהוה אל זרבבל לאמר  לא בחיל ולא בכח--כי אם ברוחי אמר יהוה צבאות

Zacarias 4:6

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:18

ה כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה  הנה אני מביא בכם רוח--וחייתם

Ezequiel 37:5

כג תשובו לתוכחתי    הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם br

Provérbios 1:23

א big ב /big ראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים

Gênesis 1:1,2

יט ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר

כ למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם--ואני אהיה להם לאלהים

Ezequiel 11:19,20

ב כל-דרכי-איש זך בעיניו    ותכן רוחות יהוה br

Provérbios 16:2

ו עד אשר לא ירחק (ירתק) חבל הכסף ותרוץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור

ז וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה

Eclesiastes 12:6,7

יח לפני-שבר גאון    ולפני כשלון גבה רוח br

יט טוב שפל-רוח את-עניים (ענוים)    מחלק שלל את-גאים br

Provérbios 16:18,19

ח אכן רוח-היא באנוש    ונשמת שדי תבינם br

Jó 32:8

ג אל-תבטחו בנדיבים--    בבן-אדם שאין לו תשועה br

ד תצא רוחו ישב לאדמתו    ביום ההוא אבדו עשתנתיו br

Salmos 146:3,4

א רוח אדני יהוה עלי--יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח

Isaías 61:1

לב טוב ארך אפים מגבור    ומשל ברוחו מלכד עיר br

Provérbios 16:32

יז אדני שפתי תפתח    ופי יגיד תהלתך br

Salmos 51:17

כז נר יהוה נשמת אדם    חפש כל-חדרי-בטן br

Provérbios 20:27