Filhos

1 א שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

2 ב יגיע כפיך כי תאכל    אשריך וטוב לך br

3 ג אשתך כגפן פריה--    בירכתי ביתך br בניך כשתלי זיתים--    סביב לשלחנך br

4 ד הנה כי-כן יברך גבר--    ירא יהוה br

Salmos 128:1-4

ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

Deuteronômio 6:6,7

כח ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ--ורב דגן ותירש

כט יעבדוך עמים וישתחו (וישתחוו) לך לאמים--הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך

Gênesis 27:28,29

כח ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ

Gênesis 1:28

כד חושך שבטו שונא בנו    ואהבו שחרו מוסר br

Provérbios 13:24

ו חנך לנער על-פי דרכו--    גם כי-יזקין לא-יסור ממנה br

Provérbios 22:6

טו אולת קשורה בלב-נער    שבט מוסר ירחיקנה ממנו br

Provérbios 22:15

כה נער הייתי--    גם-זקנתי br ולא-ראיתי צדיק נעזב    וזרעו מבקש-לחם br

כו כל-היום חונן ומלוה    וזרעו לברכה br

Salmos 37:25,26

א שמעו בנים מוסר אב    והקשיבו לדעת בינה br

Provérbios 4:1

ד ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך--שגר אלפיך ועשתרות צאנך

Deuteronômio 28:4

3 ג הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן br

4 ד כחצים ביד-גבור--    כן בני הנעורים br

5 ה אשרי הגבר--    אשר מלא את-אשפתו מהם br לא-יבשו--    כי-ידברו את-אויבים בשער

Salmos 127:3-5

24 כד יברכך יהוה וישמרך  {ס}

25 כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך  {ס}

26 כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום  {ס}

Números 6:24-26

ג כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך

ד וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים

Isaías 44:3,4

ז מתהלך בתמו צדיק    אשרי בניו אחריו br

Provérbios 20:7

יג וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך

Isaías 54:13

לח והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים

לט ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים--לטוב להם ולבניהם אחריהם

Jeremias 32:38,39

יג כרחם אב על-בנים--    רחם יהוה על-יראיו br

Salmos 103:13

ו עטרת זקנים בני בנים    ותפארת בנים אבותם br

Provérbios 17:6

טו שבט ותוכחת יתן חכמה    ונער משלח מביש אמו br

Provérbios 29:15

לט וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע--המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה

Deuteronômio 1:39

ה בטרם אצורך (אצרך) בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך  נביא לגוים נתתיך

Jeremias 1:5

13 יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

14 יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

15 טו לא-נכחד עצמי    ממך br אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ br

16 טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

Salmos 139:13-16

יב לא תרצח  {ס}  לא תנאף  {ס}  לא תגנב  {ס}  לא תענה ברעך עד שקר  {ס}

Êxodo 20:12

יב אשר בנינו כנטעים--    מגדלים בנעוריהם br בנותינו כזוית--    מחטבות תבנית היכל br

Salmos 144:12

א משלי שלמה br בן חכם ישמח-אב    ובן כסיל תוגת אמו br

Provérbios 10:1

י כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי br

Salmos 22:10

יג אל-תמנע מנער מוסר    כי-תכנו בשבט לא ימות br

Provérbios 23:13

ד לא נכחד מבניהם--    לדור אחרון מספרים תהלות יהוה br ועזוזו ונפלאתיו    אשר עשה br

Salmos 78:4

יד ברוך תהיה מכל העמים  לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך

Deuteronômio 7:14

1 א שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

2 ב יגיע כפיך כי תאכל    אשריך וטוב לך br

3 ג אשתך כגפן פריה--    בירכתי ביתך br בניך כשתלי זיתים--    סביב לשלחנך br

Salmos 128:1-3

ב גבור בארץ יהיה זרעו    דור ישרים יברך br

Salmos 112:2