Incentivo

יב ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה  {ס}

2 Samuel 23:12

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:17

י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

Isaías 41:10

כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו    ודרכו יחפץ br

כד כי-יפל לא-יוטל    כי-יהוה סומך ידו br

Salmos 37:23,24

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

א שיר המעלות br אל-יהוה בצרתה לי--    קראתי ויענני br

Salmos 120:1

ה גול על-יהוה דרכך    ובטח עליו והוא יעשה br

Salmos 37:5

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם  כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

ו אני שכבתי ואישנה    הקיצותי--כי יהוה יסמכני br

Salmos 3:6