Luz do Mundo

יג עלי אלהים נדריך    אשלם תודת לך br [ (Psalms 56:14) יד   כי הצלת נפשי ממות--    הלא רגלי מדחי br להתהלך לפני אלהים--    באור החיים ]

Salmos 56:13

קה נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

Salmos 119:105

כב הוא גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהירא (ונהורא) עמה שרא

Daniel 2:22

ד הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע

Isaías 51:4

א קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח

Isaías 60:1

כח כי-אתה עם-עני תושיע    ועינים רמות תשפיל br

Salmos 18:28

ג ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור

Gênesis 1:3

1 א קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח

2 ב כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה

3 ג והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך

Isaías 60:1-3

ט ירוין מדשן ביתך    ונחל עדניך תשקם br

Salmos 36:9

יט ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא br [ (Psalms 80:20) כ   יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה ]

Salmos 80:19

ה גול על-יהוה דרכך    ובטח עליו והוא יעשה br

ו והוציא כאור צדקך    ומשפטך כצהרים br

Salmos 37:5,6

24 כד יברכך יהוה וישמרך {ס}

25 כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך {ס}

26 כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום {ס}

Números 6:24-26

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

ג אתה ידך גוים הורשת--    ותטעם br תרע לאמים    ותשלחם br

Salmos 44:3

ב הרבית הגוי לא (לו) הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל

Isaías 9:2

טז בידך עתתי    הצילני מיד-אויבי ומרדפי br

Salmos 31:16

קל פתח דבריך יאיר    מבין פתיים br

Salmos 119:130