O Marido

כב מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה br

Provérbios 18:22

ט ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך  כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש

Eclesiastes 9:9

15 טו שתה-מים מבורך    ונזלים מתוך בארך br

16 טז יפוצו מעינתיך חוצה    ברחבות פלגי-מים br

17 יז יהיו-לך לבדך    ואין לזרים אתך br

18 יח יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך br

19 יט אילת אהבים    ויעלת-חן br דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד br

20 כ ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה br

Provérbios 5:15-20

כד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

Gênesis 2:24

טו ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון--אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר (מעבר) הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה  {פ}

Josué 24:15