Marido e Mulher

9 ט טובים השנים מן האחד  אשר יש להם שכר טוב בעמלם

10 י כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו

11 יא גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם

12 יב ואם יתקפו האחד--השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק

Eclesiastes 4:9-12

ד אשת-חיל עטרת בעלה    וכרקב בעצמותיו מבישה br

Provérbios 12:4

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם

Gênesis 1:27

כד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

Gênesis 2:24

יח ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו

Gênesis 2:18

יד בית והון נחלת אבות    ומיהוה אשה משכלת br

Provérbios 19:14

ה כי יקח איש אשה חדשה--לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר  נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח

Deuteronômio 24:5

י אשת-חיל מי ימצא    ורחק מפנינים מכרה br

יא בטח בה לב בעלה    ושלל לא יחסר br

Provérbios 31:10,11

טו ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד

Malaquias 2:15

יח יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך br

יט אילת אהבים    ויעלת-חן br דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד br

Provérbios 5:18,19

כב מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה br

Provérbios 18:22