Medo

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

ו כי-לעולם לא-ימוט    לזכר עולם יהיה צדיק br

ז משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה br

Salmos 112:6,7

כ מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך

Êxodo 20:20

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

ה כי יצפנני בסכה--    ביום רעה br יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני br

Salmos 27:1,5

ג שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום br

Salmos 56:3

י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

Isaías 41:10

לג ושמע לי ישכן-בטח    ושאנן מפחד רעה

Provérbios 1:33

כה חרדת אדם יתן מוקש    ובוטח ביהוה ישגב br

Provérbios 29:25

ד גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו br

Salmos 34:4

א אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך--שכרך הרבה מאד

Gênesis 15:1

ג שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום br

ד יום אירא--    אני אליך אבטח br

Salmos 56:3,4

ח אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם יהוה

Jeremias 1:8

ד מקול אויב--מפני עקת רשע    כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני br

ה לבי יחיל בקרבי    ואימות מות נפלו עלי br

Salmos 55:4,5

15 טו וישכם משרת איש האלהים לקום ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב ויאמר נערו אליו אהה אדני איכה נעשה

16 טז ויאמר אל תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אותם

17 יז ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח נא את עיניו ויראה ויפקח יהוה את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע

2 Reis 6:15-17

נז קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא {ס}

Lamentações 3:57

יג כרחם אב על-בנים--    רחם יהוה על-יראיו br

Salmos 103:13

ו יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם br

Salmos 118:6

ה לא-תירא מפחד לילה    מחץ יעוף יומם br

ו מדבר באפל יהלך    מקטב ישוד צהרים br

Salmos 91:5,6

כד אם-תשכב לא-תפחד    ושכבת וערבה שנתך br

Provérbios 3:24

ד יום אירא--    אני אליך אבטח br

Salmos 56:4

ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

Josué 1:9

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

יג כי אני יהוה אלהיך--מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך {ס}

Isaías 41:13

ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי br שבטך ומשענתך    המה ינחמני br

Salmos 23:4

ו ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה

Ezequiel 2:6

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6

כא אל תיראי אדמה גילי ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות

Joel 2:21

ד אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא--גמול אלהים הוא יבוא וישעכם

Isaías 35:4

1 א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

2 ב אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד br

3 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים br

Salmos 46:1-3