Milagres

יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

Salmos 139:13,14

כא ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים

כב ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם

Êxodo 14:21,22

יד לכן יתן אדני הוא לכם--אות  הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל

Isaías 7:14

יא ואמר חלותי היא--    שנות ימין עליון br

יב אזכיר (אזכור) מעללי-יה    כי-אזכרה מקדם פלאך br

Salmos 77:11,12

כז הנה אני יהוה אלהי כל בשר--הממני יפלא כל דבר

Jeremias 32:27

א ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה  כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו

ב ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יהוה

Êxodo 10:1,2

יד אלהים בקדש דרכך    מי-אל גדול כאלהים br

Salmos 77:14

1 א את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם--אתו תשמרו לעשות  לא תסף עליו ולא תגרע ממנו  {פ}

2 ב כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת

3 ג ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר  נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם--ונעבדם

4 ד לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם

Deuteronômio 13:1-4

א למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד br

Salmos 9:1