Mudança de vida

10 י תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית br

11 יא הסתר פניך מחטאי    וכל-עונתי מחה br

12 יב לב טהור ברא-לי אלהים    ורוח נכון חדש בקרבי br

Salmos 51:10-12

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

ו חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך--לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

Deuteronômio 31:6