A Mulher Virtuosa

ד אשת-חיל עטרת בעלה    וכרקב בעצמותיו מבישה br

Provérbios 12:4

10 י אשת-חיל מי ימצא    ורחק מפנינים מכרה br

11 יא בטח בה לב בעלה    ושלל לא יחסר br

12 יב גמלתהו טוב ולא-רע--    כל ימי חייה br

13 יג דרשה צמר ופשתים    ותעש בחפץ כפיה br

14 יד היתה כאניות סוחר    ממרחק תביא לחמה br

15 טו ותקם בעוד לילה--ותתן טרף לביתה    וחק לנערתיה br

16 טז זממה שדה ותקחהו    מפרי כפיה נטע (נטעה) כרם br

17 יז חגרה בעוז מתניה    ותאמץ זרועתיה br

18 יח טעמה כי-טוב סחרה    לא-יכבה בליל (בלילה) נרה br

19 יט ידיה שלחה בכישור    וכפיה תמכו פלך br

20 כ כפה פרשה לעני    וידיה שלחה לאביון br

Provérbios 31:10-20

א חכמות נשים בנתה ביתה    ואולת בידיה תהרסנו br

Provérbios 14:1

יד בית והון נחלת אבות    ומיהוה אשה משכלת br

Provérbios 19:14

ל שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

Provérbios 31:30

יא ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך  כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את

Rute 3:11