Não Desista!

יח קרוב יהוה לכל-קראיו--    לכל אשר יקראהו באמת br

יט רצון-יראיו יעשה    ואת-שועתם ישמע ויושיעם br

Salmos 145:18,19

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

י ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה br

Salmos 9:9,10

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

קה נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

Salmos 119:105

ז ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם  כי יש שכר לפעלתכם  {ס}

2 Crônicas 15:7

יט כי עם בציון ישב בירושלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך--כשמעתו ענך

Isaías 30:19

28 כח הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ--לא ייעף ולא ייגע  אין חקר לתבונתו

29 כט נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

30 ל ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו

31 לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:28-31

א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

Salmos 46:1

ה הזרעים בדמעה--    ברנה יקצרו br

ו הלוך ילך ובכה--    נשא משך-הזרע br בא-יבא ברנה--    נשא אלמתיו

Salmos 126:5,6

כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו br אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה br [ (Psalms 31:25) כה   חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

Salmos 31:24

1 א ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל  אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה

2 ב כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך  כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך

3 ג כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך

Isaías 43:1-3

ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

Naum 1:7