Orgulho

ג אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם  כי אל דעות יהוה ולא (ולו) נתכנו עללות

1 Samuel 2:3

ב בא-זדון ויבא קלון    ואת-צנועים חכמה br

Provérbios 11:2

כה בית גאים יסח יהוה    ויצב גבול אלמנה br

Provérbios 15:25

י רק-בזדון יתן מצה    ואת-נועצים חכמה br

Provérbios 13:10

יב לפני-שבר יגבה לב-איש    ולפני כבוד ענוה br

Provérbios 18:12

ז ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו--כי מאסתיהו  כי לא אשר יראה האדם--כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב

1 Samuel 16:7

Daniel 4:37

יג יראת יהוה    שנאת-רע br גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות    שנאתי br

Provérbios 8:13

ה תועבת יהוה כל-גבה-לב    יד ליד לא ינקה br

Provérbios 16:5

כג גאות אדם תשפילנו    ושפל-רוח יתמך כבוד br

Provérbios 29:23

כה יש דרך ישר לפני-איש    ואחריתה דרכי-מות br

Provérbios 16:25

ב ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט--אל עני ונכה רוח וחרד על דברי

Isaías 66:2

יח לפני-שבר גאון    ולפני כשלון גבה רוח br

Provérbios 16:18

יא ויען מלך ישראל ויאמר דברו אל יתהלל חגר כמפתח

1 Reis 20:11

ד עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים br

Provérbios 22:4