Ouvir

ח השמיעני בבקר חסדך--    כי-בך בטחתי br הודיעני דרך-זו אלך--    כי-אליך נשאתי נפשי br

Salmos 143:8

כא ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי--ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם

Levítico 26:21

ט מסיר אזנו משמע תורה--    גם תפלתו תועבה br

Provérbios 28:9

ט ויחד יתרו--על כל הטובה אשר עשה יהוה לישראל  אשר הצילו מיד מצרים

Êxodo 18:9

כ משכיל על-דבר ימצא-טוב    ובוטח ביהוה אשריו br

Provérbios 16:20

טו סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו br

Salmos 34:15

כז ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה  {פ}

Ezequiel 3:27

יא הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ  לא רעב ללחם ולא צמא למים--כי אם לשמע את דברי יהוה

Amós 8:11

כ נצר בני מצות אביך    ואל-תטש תורת אמך br

Provérbios 6:20

ג הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל br

Salmos 5:3

ב אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב

Malaquias 2:2

ח כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע

Eclesiastes 1:8

יג משיב דבר בטרם ישמע--    אולת היא-לו וכלמה br

Provérbios 18:13

יב וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם

Jeremias 29:12

ח הן-אמת חפצת בטחות    ובסתם חכמה תודיעני br

Salmos 51:8

ג קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם  {פ}

Jeremias 33:3

ד לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם

Deuteronômio 13:4

ט ויאמר יהושע אל בני ישראל  גשו הנה--ושמעו את דברי יהוה אלהיכם

Josué 3:9

א אהבתי כי-ישמע יהוה--    את-קולי תחנוני br

ב כי-הטה אזנו לי    ובימי אקרא br

Salmos 116:1,2

ה טוב לשמע גערת חכם--מאיש שמע שיר כסילים

Eclesiastes 7:5

א הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע

Isaías 59:1

יז ארח לחיים שומר מוסר    ועזב תוכחת מתעה br

Provérbios 10:17

ו חבלי שאול סבבוני    קדמוני מוקשי מות br

Salmos 18:6