Salmos 5

1 א למנצח אל-הנחילות    מזמור לדוד br

2 ב אמרי האזינה יהוה    בינה הגיגי br

3 ג הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל br

4 ד יהוה--בקר תשמע קולי    בקר אערך-לך ואצפה br

5 ה כי לא אל חפץ רשע אתה    לא יגרך רע br

6 ו לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך    שנאת כל-פעלי און br

7 ז תאבד דברי כזב    איש-דמים ומרמה יתעב יהוה br

8 ח ואני--ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך br

9 ט יהוה נחני בצדקתך--למען שוררי    הושר (הישר) לפני דרכך br

10 י כי אין בפיהו נכונה--קרבם הוות    קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון br

11 יא האשימם אלהים--    יפלו ממעצותיהם br ברב פשעיהם הדיחמו--    כי-מרו בך br

12 יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו--    ותסך עלימו br ויעלצו בך    אהבי שמך br [ (Psalms 5:13) יג   כי-אתה תברך צדיק    יהוה--כצנה רצון תעטרנו ]