Ouvir a voz de Deus

כא ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו

Isaías 30:21

ד ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי br

Salmos 3:4

כד וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך--היטיבו כל אשר דברו

Deuteronômio 5:24

3 ג קול יהוה    על-המים br אל-הכבוד הרעים    יהוה על-מים רבים br

4 ד קול-יהוה בכח    קול יהוה בהדר br

5 ה קול יהוה שבר ארזים    וישבר יהוה את-ארזי הלבנון br

Salmos 29:3-5

ג קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם {פ}

Jeremias 33:3