Poder de Decisão

30 ל לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל--נאם אדני יהוה  שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון

31 לא השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל

32 לב כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה  והשיבו וחיו  {פ}

Ezequiel 18:30-32

ז ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש

Isaías 50:7

לג בחיק יוטל את-הגורל    ומיהוה כל-משפטו

Provérbios 16:33

טו ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון--אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר (מעבר) הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה  {פ}

Josué 24:15

לח והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים

לט ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים--לטוב להם ולבניהם אחריהם

Jeremias 32:38,39

כא רבות מחשבות בלב-איש    ועצת יהוה היא תקום br

Provérbios 19:21

כב ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את יהוה לעבד אותו ויאמרו עדים

Josué 24:22