Poder de Deus

ד בטחו ביהוה עדי עד  כי ביה יהוה צור עולמים

Isaías 26:4

ז משל בגבורתו עולם--    עיניו בגוים תצפינה br הסוררים    אל-ירימו (ירומו) למו סלה br

Salmos 66:7

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:17

ז יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה  {פ}

Isaías 45:7

ד חכם לבב ואמיץ כח--    מי-הקשה אליו וישלם br

Jó 9:4

יא תבוא לפניך אנקת אסיר    כגדל זרועך--הותר בני תמותה br

Salmos 79:11

יד הן-אלה קצות דרכו--    ומה-שמץ דבר נשמע-בו br ורעם גבורתו    מי יתבונן

Jó 26:14

יא אל-תבטחו בעשק    ובגזל אל-תהבלו br חיל כי-ינוב--    אל-תשיתו לב br

Salmos 62:11

יב ביד חזקה ובזרוע נטויה    כי לעולם חסדו br

Salmos 136:12

יב עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים

Jeremias 10:12