O Senhor é o Meu Pastor

א מזמור לדוד    יהוה רעי לא אחסר br

Salmos 23:1

1 א מזמור לדוד    יהוה רעי לא אחסר br

2 ב בנאות דשא ירביצני    על-מי מנחות ינהלני br

3 ג נפשי ישובב    ינחני במעגלי-צדק למען שמו br

Salmos 23:1-3

ט הושיעה את-עמך--    וברך את-נחלתך br ורעם ונשאם    עד-העולם

Salmos 28:9

י הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו

יא כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל  {ס}

Isaías 40:10,11