Temor do Senhor

ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם br

ט טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו br

Salmos 34:8,9

ד עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים br

Provérbios 22:4

יד לא תקלל חרש--ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה

Levítico 19:14

ד לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם

Deuteronômio 13:4

כז יראת יהוה תוסיף ימים    ושנות רשעים תקצרנה br

Provérbios 10:27

11 יא כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב br

12 יב לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם br

13 יג מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב br

14 יד נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה br

Salmos 34:11-14

יא עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה br

Salmos 2:11

ו בחסד ואמת יכפר עון    וביראת יהוה סור מרע br

Provérbios 16:6

י ראשית חכמה יראת יהוה--    שכל טוב לכל-עשיהם br תהלתו    עמדת לעד

Salmos 111:10

לג יראת יהוה מוסר חכמה    ולפני כבוד ענוה

Provérbios 15:33

יז ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך  כי אני יהוה אלהיכם

Levítico 25:17

כז יראת יהוה מקור חיים--    לסור ממקשי מות br

Provérbios 14:27

9 ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב    מצות יהוה ברה מאירת עינים br

10 י יראת יהוה טהורה--עומדת לעד    משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו br

11 יא הנחמדים--מזהב ומפז רב    ומתוקים מדבש ונפת צופים br

Salmos 19:9-11

כח ויאמר לאדם--הן יראת אדני היא חכמה    וסור מרע בינה

Jó 28:28

יד אשרי אדם מפחד תמיד    ומקשה לבו יפול ברעה br

Provérbios 28:14

י תחלת חכמה יראת יהוה    ודעת קדשים בינה br

Provérbios 9:10

ז ועתה יהי פחד יהוה עליכם  שמרו ועשו--כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד

2 Crônicas 19:7

לה וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך--והחזקת בו גר ותושב וחי עמך

לו אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך

Levítico 25:35,36

ו ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו

Deuteronômio 8:6