Temor dos Homens

ב בקרב עלי מרעים--    לאכל את-בשרי br צרי ואיבי לי    המה כשלו ונפלו br

ג אם-תחנה עלי מחנה--    לא-יירא לבי br אם-תקום עלי מלחמה--    בזאת אני בוטח br

Salmos 27:2,3

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

ו יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם br

Salmos 118:6

ו ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה

Ezequiel 2:6

כב לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם  {ס}

Deuteronômio 3:22

ג שאפו שוררי כל-היום    כי-רבים לחמים לי מרום br

ד יום אירא--    אני אליך אבטח br

Salmos 56:3,4