Tristeza

א משלי שלמה br בן חכם ישמח-אב    ובן כסיל תוגת אמו br

Provérbios 10:1

יז פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם br

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:17,18

ט נפוגותי ונדכיתי עד-מאד    שאגתי מנהמת לבי br

Salmos 38:9

יח כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב

Eclesiastes 1:18

יב וגם עתה נאם יהוה שבו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד

Joel 2:12

כ ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו

כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה--יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

Jó 1:20,21

יב הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו--כי הביש ששון מן בני אדם {ס}

Joel 1:12

ה שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך--ביום השלישי תעלה בית יהוה

2 Reis 20:5

ח יהוה פקח עורים--יהוה זקף כפופים    יהוה אהב צדיקים br

Salmos 146:8

י והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל

Eclesiastes 11:10

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

Salmos 30:5