Vaso

ח אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו

Isaías 64:8

ט הוי רב את יצרו--חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו  {ס}

Isaías 45:9

לד הילילו הרעים וזעקו והתפלשו אדירי הצאן--כי מלאו ימיכם לטבוח ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה

Jeremias 25:34

כג כסף סיגים מצפה על-חרש--    שפתים דלקים ולב-רע br

Provérbios 26:23

ח ידיך עצבוני ויעשוני    יחד סביב ותבלעני br

ט זכר-נא כי-כחמר עשיתני    ואל-עפר תשיבני br

Jó 10:8,9

טז הפככם--אם כחמר היצר יחשב  כי יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליצרו לא הבין

Isaías 29:16

1 א הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר

2 ב קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את דברי

3 ג וארד בית היוצר והנהו (והנה הוא) עשה מלאכה על האבנים

4 ד ונשחת הכלי אשר הוא עשה בחמר--ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות  {ס}

5 ה ויהי דבר יהוה אלי לאמור

6 ו הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל--נאם יהוה הנה כחמר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל  {ס}

Jeremias 18:1-6

ב בני ציון היקרים המסלאים בפז--איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר  {ס}

Lamentações 4:2