Vitória

ח ויאמר יהוה אל יהושע אל תירא מהם כי בידך נתתים  לא יעמד איש מהם בפניך

Josué 10:8

טז כי שבע יפול צדיק וקם    ורשעים יכשלו ברעה br

Provérbios 24:16

לא סוס--מוכן ליום מלחמה    וליהוה התשועה

Provérbios 21:31

ד כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם--להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם

Deuteronômio 20:4

ז יפל מצדך אלף--ורבבה מימינך    אליך לא יגש br

Salmos 91:7

ג אתה ידך גוים הורשת--    ותטעם br תרע לאמים    ותשלחם br

ד כי לא בחרבם ירשו ארץ    וזרועם לא-הושיעה-למו br כי-ימינך וזרועך ואור פניך--    כי רציתם br

Salmos 44:3,4

יג הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם br [ (Psalms 108:14) יד   באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו ]

Salmos 108:13