Zacarias 5

1 א ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה

2 ב ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה--ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה

3 ג ויאמר אלי--זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ כי כל הגנב מזה כמוה נקה וכל הנשבע מזה כמוה נקה

4 ד הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו

5 ה ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי--שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת

6 ו ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ

7 ז והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה

8 ח ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה {ס}

9 ט ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים

10 י ואמר אל המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את האיפה

11 יא ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכנתה {ס}