O Adultério

I řekl jim: "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství;

a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství."

Marcos 10:11,12

Ústa cizaček jsou hluboká jáma; na koho se Hospodin rozhněvá, ten tam spadne.

Provérbios 22:14

Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

Gálatas 5:16,17

Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.

Mateus 15:19

Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.

Mateus 5:32

3 Ze rtů cizí ženy sice kape med, a její jazyk je hladší než olej,

4 nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč.

5 Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí.

6 Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam.

7 Proto, synové, poslyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst.

8 Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu,

9 ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta,

Provérbios 5:3-9

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

Hebreus 13:4

3 Ze rtů cizí ženy sice kape med, a její jazyk je hladší než olej,

4 nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč.

5 Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí.

6 Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam.

Provérbios 5:3-6

Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.

Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;

Apocalipse 2:21,22

Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.

Levítico 20:10

Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž pustil, cizoloží.

Lucas 16:18

Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Tiago 4:4

Nesesmilníš. fehlt/missing

Êxodo 20:14

Může si kdo shrnout do klína oheň a nespálit si šaty?

Což může někdo chodit po žhavém uhlí, a nepopálit si nohy?

Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha; nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne.

Provérbios 6:27-29

Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.

1 Coríntios 6:18

z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.

Proč by ses kochal, můj synu, v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral?

Provérbios 5:19,20

Nebudeš obcovat se ženou svého bližního a neposkvrníš se s ní.

Levítico 18:20

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,

modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,

závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.

Gálatas 5:19-21

8 Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu,

9 ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta,

10 ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům cizí.

11 Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá.

12 Řekneš: "Jak jsem mohl nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání?

13 Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům.

14 Málem bych byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti."

Provérbios 5:8-14

Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí.

Provérbios 6:32

32 Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí.

33 Sklidí jen rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána.

34 Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný.

35 Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdybys sebevíc úplatků dával.

Provérbios 6:32-35

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'

Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

Mateus 5:27,28

Propadla smrti i se svým domem, její stopy směřují do říše stínů.

Nikdo z těch, kdo k ní vcházejí, se nevrátí, stezek života nedosáhne.

Provérbios 2:18,19

4 a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice.

5 V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"

6 Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

7 Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!"

8 A opět se sklonil a psal po zemi.

9 Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.

10 Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?"

11 Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"

João 8:4-11