Amizade

Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Tiago 4:4

Ale Rút jí odvětila: "Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.

Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt."

Rute 1:16,17

1 I skončil rozhovor se Saulem. Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama.

2 Saul ho totiž vzal onoho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu.

3 A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe.

1 Samuel 18:1-3

Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

Eclesiastes 4:10

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Romanos 12:10

Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.

Provérbios 18:24

Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.

Provérbios 13:20

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Provérbios 27:17

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil,

to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.

Romanos 1:11,12

Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše.

Provérbios 27:9

Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'.

1 Coríntios 15:33

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

1 João 4:11,12

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Provérbios 17:9

Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.

Provérbios 16:28

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

1 João 4:7

David se zeptal: "Zdalipak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu kvůli Jónatanovi prokázal milosrdenství."

2 Samuel 9:1

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

João 15:13

Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše.

Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

Provérbios 27:9,10

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.

Provérbios 17:17

Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího.

Provérbios 27:5,6

cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

Mateus 19:19

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

Eclesiastes 4:9,10

Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!

Eclesiastes 4:12

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

João 15:15

Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.

Jó 6:14

A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe.

1 Samuel 18:3

Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej,

ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši.

Provérbios 22:24,25

Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

Salmos 133:1

Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

Provérbios 27:10

1 Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

2 Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.

3 Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.

Salmos 133:1-3

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

João 15:12

Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.

Salmos 68:6

A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

1 João 4:21

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Eclesiastes 4:9