Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

Tiago 2:26

Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.

Tiago 1:3

Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."

Marcos 9:23

aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'

a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce

Efésios 3:16,17

s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Hebreus 12:2

Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.

Hebreus 11:11

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

2 Timóteo 2:13

Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.'

Hebreus 10:38

neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1 João 5:4

Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.

João 6:35

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.

2 Timóteo 4:7

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,

Romanos 10:10

Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: 'Spravedlivý z víry bude živ.'

Romanos 1:17

Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy.

Salmos 119:30

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

1 Timóteo 6:11

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.

Marcos 11:24

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."

João 3:36

I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty.

Jó 13:15

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Hebreus 11:6

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

2 Coríntios 5:7

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Hebreus 11:1

a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

Efésios 6:16

Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Efésios 2:8,9

Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?"

João 11:40

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Romanos 15:13

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

João 11:25,26

My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí.

Gálatas 5:5

Neboť 'u Boha není nic nemožného'."

Lucas 1:37

6 Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,

7 aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

8 Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,

9 a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

1 Pedro 1:6-9

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Gálatas 2:20

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

1 Pedro 1:9

Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Romanos 10:17

Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou.

1 Tessalonicenses 3:7

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."

Mateus 21:22

aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.

1 Coríntios 2:5

Ježíš jim odpověděl: "Mějte víru v Boha!

Marcos 11:22

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

Tiago 1:6

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

1 Coríntios 16:13

5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

6 Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

7 Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;

8 je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

Tiago 1:5-8

On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: 'Přejdi odtud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné."

Mateus 17:20

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

1 Coríntios 13:2

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,

a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

1 Pedro 1:8,9

Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.

Romanos 4:5

Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

Marcos 10:52

Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."

Mateus 9:29

A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."

Mateus 9:2

Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je hřích.

Romanos 14:23

před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.

1 Tessalonicenses 1:3

Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

1 Pedro 5:9

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.

Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.

Gálatas 3:26,27

Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Mateus 15:28

Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: 'Zdvihni se a vrhni se do moře' - stane se to.

Mateus 21:21

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete,

Isaías 30:15

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,

Romanos 5:1

aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas

Tito 1:2

Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

Romanos 14:1