Mulher

Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.

Provérbios 14:1

1 Potom Ježíš porocházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků

2 a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,

3 Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.

Lucas 8:1-3

3 Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém

4 a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti,

5 byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.

Tito 2:3-5

21 I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.

22 A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

23 Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest."

Gênesis 2:21-23

Ušlechtilá žena se drží cti, kdežto ukrutníci se drží bohatství.

Provérbios 11:16

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Gênesis 1:27

Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.

Rute 3:11

Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.

1 Timóteo 3:11

Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.

Provérbios 21:19

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

Provérbios 31:30

Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

1 Pedro 3:7

Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

Provérbios 12:4

Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním,

1 Pedro 3:1

Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.

Provérbios 19:14