1 Timóteo 3

1 Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu.

2 Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,

3 ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.

4 Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;

5 nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?

6 Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.

7 Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.

8 Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.

9 Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.

10 Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu.

11 Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.

12 Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.

13 Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.

14 Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to

15 pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.

16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.