2 Timóteo 2

1 A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,

2 a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.

3 Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.

4 Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.

5 A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel.

6 Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu.

7 Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil.

8 Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium.

9 Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno.

10 A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy.

11 Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.

12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.

13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.

14 Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.

15 Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

16 Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti

17 a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,

18 kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.

19 Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis 'Pán zná ty, kdo jsou jeho' a 'ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'.

20 Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky.

21 Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.

22 Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

23 Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám.

24 Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.

25 Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu

26 a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.