Oração

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

v modlitbách neustávejte.

1 Tessalonicenses 5:17

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Mateus 7:7,8

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš."

Jeremias 33:3

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."

Mateus 21:22

Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby.

Salmos 65:2

Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

Salmos 63:1

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

1 João 5:14

Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte.

Tiago 4:2

Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

Salmos 22:24

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,

sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Salmos 116:1,2

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:6,7

Ale nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

Isaías 64:7

2 Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

3 Náš denní chléb nám dávej každého dne.

4 A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení 'ale vysvoboď nás od zlého.

Lucas 11:2-4

Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.

Isaías 30:19

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

Colossenses 4:2

Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.

Isaías 65:24

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Hebreus 4:16

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Tiago 5:16

Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.

Salmos 62:8

5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

6 Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

7 Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;

8 je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

Tiago 1:5-8

Povstaň a běduj za noci na počátku hlídek, vylévej své srdce jako vodu před tváří Panovníka. Zvedej k němu své dlaně za život svých pacholátek, zkomírajících hladem na každém nároží.

Lamentações 2:19

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

João 15:7

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.

Atos 16:25

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

Salmos 37:7

A já volám k Bohu, Hospodin mě spasí.

Salmos 55:17

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Mateus 18:20

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:19

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Mateus 7:7

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

Tiago 1:6

5 Ovinuly mě příboje smrti, zachvátily mě dravé proudy Ničemníka,

6 provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.

7 V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.

2 Samuel 22:5-7

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

Salmos 119:2

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

João 14:13

Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

João 16:24

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

João 14:13,14

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,

Efésios 3:20

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.

Mateus 6:5

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

Salmos 119:10

Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel.

Salmos 66:18

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.

Marcos 11:24

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Lucas 11:9,10

oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.

1 João 3:22

nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě,

že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.

Romanos 4:20,21

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Romanos 8:26,27

provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.

Salmos 18:6

Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

Jeremias 29:12

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Lucas 6:27,28

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Jeremias 29:13

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

1 João 5:15

Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel.

Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.

Salmos 66:18,19

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Mateus 7:11

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;

Tiago 1:6,7

"Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.

Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."

Lucas 22:31,32

Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.

Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích.

Lamentações 3:40,41

Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

Salmos 66:17

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Hebreus 11:6

Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."

Mateus 26:39

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Mateus 6:7,8

9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

11 Náš denní chléb dej nám dnes.

12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Mateus 6:9-13

Toto praví Hospodin, Svatý Izraele, jeho tvůrce: "Ptejte se mě na ty věci, které přijdou! Ohledně mých synů, díla mých rukou, budete mi něco přikazovat?

Isaías 45:11

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

João 15:16

Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.

Provérbios 28:9

Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.

Joel 2:12

Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat."

Salmos 50:15

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Mateus 6:7

Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.

1 Timóteo 2:8

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Efésios 6:18

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

Salmos 145:18

Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Atos 1:14

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Romanos 12:12

protože Hospodin vybuduje Sijón, ukáže se ve své slávě

Salmos 102:17

On jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování,

kvůli nim si připomínal svoji smlouvu, ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit.

Salmos 106:44,45

Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.

Mateus 18:18

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipenses 4:6

16 Stále se radujte,

17 v modlitbách neustávejte.

18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,

ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

2 Coríntios 12:8,9

"Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.

Salmos 4:3

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Mateus 6:6

Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.

Mateus 17:21

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

1 João 5:14,15

1 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:

2 "V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal.

3 V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: 'Zastaň se mne proti mému odpůrci.'

4 Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám,

5 dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.'"

6 A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce!

7 Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?

8 Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?"

Lucas 18:1-8

Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

Salmos 5:3

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Mateus 6:6,7

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.

1 Pedro 4:7

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

Hebreus 7:25

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

Isaías 55:6