Amor

37 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

38 To je největší a první přikázání.

39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'

Mateus 22:37-39

A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.

1 Coríntios 13:13

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.

Isaías 49:15,16

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

João 14:15

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Romanos 12:9

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Romanos 12:9,10

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

João 15:13

Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'

Mateus 25:40

Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.

Lucas 6:35

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

Romanos 13:8

miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!'

Druhé pak je toto: 'Miluj bližního svého jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není."

Marcos 12:30,31

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Salmos 136:1

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

1 Coríntios 13:2

37 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'

38 To je největší a první přikázání.

39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'

40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Mateus 22:37-40

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 João 4:7,8

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

1 Coríntios 13:4,5

16 Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

17 Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska?

18 Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

1 João 3:16-18

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

1 João 4:7

A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

2 Tessalonicenses 3:5

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

1 João 4:19

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

João 15:9,10

A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal.

Salmos 31:23

Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Mateus 5:44

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Colossenses 3:14

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

João 15:12

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 8:38,39

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

Provérbios 10:12

Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

Cânticos 8:7

Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.

Salmos 143:8

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

1 Coríntios 16:14

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Romanos 12:10

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Colossenses 3:13,14

Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'

1 Coríntios 2:9

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.

Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.

Provérbios 3:3,4

My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.

1 João 3:14

16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

17 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.

18 Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

1 João 4:16-18

Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.

1 João 3:11

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 João 4:8

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

1 Pedro 4:8

Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

Gálatas 5:14

aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'

a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce

Efésios 3:16,17

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.

1 João 4:11

9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;

10 abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,

11 plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Filipenses 1:9-11

Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.

Isaías 43:4

dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce

Efésios 4:2

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."

22 Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?"

23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

João 14:21-24

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.

Mateus 7:12

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

1 João 4:12

A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

1 João 4:21

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

1 João 4:16

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;

Efésios 5:25,26

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.

1 João 4:19,20

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1 Coríntios 13:4-7

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

1 João 3:1

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."

João 13:34,35

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:8

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

1 João 4:9,10

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.

1 João 4:20

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,

1 João 5:3