O que é Bom

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.

Salmos 25:8

1 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,

2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,

1 Timóteo 2:1-3

1 Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

3 hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost

Salmos 92:1-3

Můj synu, jez med, je dobrý, plástev medu je tvému patru sladká.

Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.

Provérbios 24:13,14

Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré.

Romanos 7:12

Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!

Provérbios 15:23

Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte:

Provérbios 4:2

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Miquéias 6:8

Dobrá je moudrost, jakož i dědictví, užitečná těm, kdo vidí slunce;

Eclesiastes 7:11

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Gênesis 1:31

Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

Salmos 73:28

'Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování' je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Tiago 1:17

Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji."

Marcos 9:50

Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

Salmos 133:1

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.

Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.

Lamentações 3:25,26

Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.

Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.

1 Timóteo 4:4,5

neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

Salmos 100:5

Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali.

Romanos 14:16

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Romanos 12:2