1 Timóteo 2

1 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,

2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,

4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.

7 Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví - mluvím pravdu a nelžu - učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

8 Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.

9 Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

10 nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

11 Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.

12 Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.

13 Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.

14 A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.

15 Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.