Lucas 4

1 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti

2 čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.

3 Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb."

4 Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem 'ale každým slovem Božím."

5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země

6 a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:

7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."

8 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."

9 Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;

10 vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili'

11 a 'na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'."

12 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého."

13 Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

14 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí.

15 Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili.

16 Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.

17 Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno:

18 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,

19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.'

20 Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny.

21 Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."

22 Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: "Což to není syn Josefův?"

23 On jim odpověděl: "Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde,kde jsi doma."

24 Řekl: "Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti.

25 Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.

26 A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidonské.

27 A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman."

28 Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.

29 Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.

30 On však prošel jejich středem a bral se dál.

31 Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.

32 Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.

33 V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem:

34 "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím kdo jsi. Jsi svatý Boží."

35 Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil.

36 Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: "Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!"

37 A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny.

38 Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni.

39 Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.

40 Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.

41 Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.

42 Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel.

43 Řekl jim: "Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán."

44 A kázal v judských synagógách.