Lucas 3

1 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně,

2 za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.

3 I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů",

4 jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!

5 Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné;

6 a každý tvor uzří spasení Boží.'

7 Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem?

8 Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: 'Náš otec jest Abraham!' Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

9 Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně."

10 Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?"

11 On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak."

12 Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: "Mistře, co máme dělat?"

13 On jim řekl: "Nevymáhejte víc, než máte nařízeno."

14 Tázali se ho i vojáci: "A co máme dělat my?" Řekl jim: "Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem."

15 Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.

16 Na to Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

17 Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným."

18 A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.

19 Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil,

20 Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.

21 Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe

22 a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

23 Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli,

24 Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef,

25 Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai,

26 Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda,

27 Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri,

28 Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er,

29 Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi,

30 Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim,

31 Melea, Menna, Mattath, Natham, David,

32 Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason,

33 Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda,

34 Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor,

35 Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala,

36 Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech,

37 Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan,

38 Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.