Lucas 2

1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.

2 Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.

3 Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.

4 Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,

5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.

6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.

7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

8 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.

9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.

10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."

13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:

14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

15 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil."

16 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

17 Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.

18 Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli.

19 Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

20 Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

21 Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.

22 Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina -

23 jak je psáno v zákoně Páně: 'vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu' -

24 a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata.

25 V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.

26 Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.

27 A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon,

28 vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:

29 "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,

30 neboť mé oči viděly tvé spasení,

31 které jsi připravil přede všemi národy -

32 světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael."

33 Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.

34 A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat

35 - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí."

36 Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let

37 a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami.

38 A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.

39 Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se Galileje do svého města Nazareta.

40 Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.

41 Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma.

42 Také když my bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.

43 A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.

44 Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.

45 Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.

46 Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.

47 Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.

48 Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali."

49 On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"

50 Ale oni jeho slovu neporozuměli.

51 Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.

52 A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.