Lucas 23

1 Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi.

2 Vznesli proti němu žalobu: "Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále."

3 Pilát mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš."

4 Pilát řekl velekněžím a zástupům: "Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám."

5 Ale oni na něj naléhali: "Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až sem."

6 Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje.

7 Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě.

8 Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak.

9 Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal.

10 Byli při tom i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali.

11 Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi.

12 Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; před tím totiž bylo mezi nimi nepřátelství.

13 Pilát svolal velekněze, členy rady i lid

14 a řekl jim: "Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete.

15 Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.

16 Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím."

17 Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka.

18 Ale oni všichni najednou křičeli: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"

19 To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu.

20 Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit.

21 Avšak oni křičeli: "Na kříž, na kříž s ním!"

22 Promluvil k nim potřetí: "Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím."

23 Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval.

24 A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět.

25 Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli.

26 Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

27 Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.

28 Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi;

29 hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!'

30 Tehdy 'řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přiryjte nás!'

31 Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?"

32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci.

33 Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.

34 Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.

35 Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží."

36 Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet

37 a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe."

38 Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů."

39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"

40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.

41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."

42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."

43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."

44 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.

45 Chrámová opona se roztrhla v půli.

46 A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.

47 Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý."

48 A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou.

49 Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly.

50 Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý,

51 který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží.

52 Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo;

53 sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován.

54 Byl pátek a začínala sobota.

55 Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno.

56 Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.