Provérbios 21

1 Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.

2 Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.

3 Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.

4 Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.

5 Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.

6 Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.

7 Svévolníky zachvátí zhouba, kterou rozpoutali, neboť odmítali zjednat právo.

8 Klikatá je cesta muže proradného, ryzí člověk v jednání je přímý.

9 Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.

10 Svévolník je chtivý zlého, v jeho očích nenalezne slitování ani přítel.

11 Když pokutují posměvače, prostoduchý zmoudří, když je k prozíravosti veden moudrý, nabývá poznání.

12 Spravedlivý prozíravě vede v patrnosti dům svévolníka; svévolníky vyvrací pro jejich zlobu.

13 Kdo před křikem nuzného si zacpe uši, bude také volat, a odpověď nedostane.

14 Tajný dar tlumí hněv a postranní úplatek prudké rozhořčení.

15 Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelům ničemnosti.

16 Člověk zbloudivší z cesty prozíravosti spočine v shromáždění říše stínů.

17 Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne.

18 Výkupným za spravedlivého bude svévolník, za přímé lidi věrolomník.

19 Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou.

20 Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří.

21 Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.

22 Moudrý vstoupí do města bohatýrů a srazí baštu, na niž spoléhali.

23 Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.

24 Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně.

25 Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci;

26 choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří.

27 Oběť svévolníků je ohavností, tím spíše, když se přináší s mrzkým záměrem.

28 Lživý svědek zahyne, ale muž, který vypoví, co slyšel, bude mít poslední slovo.

29 Svévolník vystupuje s nestoudnou tváří, přímý jde však rovnou cestou.

30 Žádná moudrost, žádná rozumnost, žádný úradek nic nesvedou proti Hospodinu.

31 Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina.