Provérbios 30

1 Slova Agúra, syna Jákeova. Výnos. Výrok toho muže k Itíelovi, k Itíelovi a Ukalovi.

2 Já jsem nejtupější z mužů a lidskou rozumnost nemám.

3 Moudrosti jsem se neučil ani jsem si neosvojil poznání Svatého.

4 Kdo vystoupil do nebe i sestoupil? Kdo si nabral vítr do hrstí? Kdo svázal vody do pláště? Kdo vytyčil všechny dálavy země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna? Vždyť je znáš.

5 Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

6 K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.

7 O dvě věci tě prosím; neodpírej mi je, dříve než umřu:

8 Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,

9 tak abych přesycen neselhal a neřekl: "Kdo je Hospodin?" ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.

10 Nepomlouvej otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a ty bys pykal za svou vinu.

11 Je pokolení, které zlořečí svému otci a své matce nežehná,

12 pokolení, které se pokládá za čisté, ale není umyto od své špíny,

13 pokolení, jež zvysoka hledí a přezíravě zvedá víčka,

14 pokolení, jehož zuby jsou meče a jehož špičáky jsou dýky, aby požíralo v zemi utištěné a ubožáky mezi lidmi.

15 Upír má dvě dcery: "Dej! Dej!" - Tyto tři věci se nenasytí a čtyři neřeknou: "Dost":

16 podsvětí a neplodné lůno, země, která se nenasytí vodou, a oheň, jenž neřekne: "Dost!"

17 Oko, které se vysmívá otci a pohrdá poslušností matky, vyklovou havrani od potoka, nebo je sezobou supí mláďata.

18 Tyto tři věci mám za podivuhodné a čtyři nemohu pochopit:

19 cestu orla po nebi, cestu hada po skále, cestu lodi v srdci moře a cestu muže při dívce.

20 Stejně je tomu s cestou cizoložné ženy: pojí, otře si ústa a řekne: "Nedopustila jsem se ničemnosti."

21 Pod třemi věcmi se chvěje země a čtyři nemůže unést:

22 otroka, který kraluje, blouda, který se přesytí chlebem,

23 vdanou ženu, která není milována, a služku, která vyžene svou paní.

24 Tito čtyři jsou na zemi nejmenší, a přece znamenití mudrci:

25 mravenci, národ bez síly, a přece si zajišťuje v létě pokrm;

26 damani, národ bez moci, a přece si staví obydlí v skalách;

27 kobylky, které nemají krále, a přece všechny vytáhnou válečně seřazeny;

28 ještěrka, kterou můžeš vzít do ruky, a přece bývá v královských palácích.

29 Tito tři pěkně vykračují a čtyři pěkně pochodují:

30 lev, bohatýr mezi zvířaty, před nikým neustoupí;

31 oř silných beder nebo kozel a král se svým válečným lidem.

32 Jsi bloud, vynášíš-li se; máš-li nějaký záměr, ruku na ústa!

33 Stloukáním smetany vznikne máslo, tlak na nos přivodí krvácení, tlak hněvu vyvolá spor.