Provérbios 12

1 Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.

2 Dobrý dochází u Hospodina zalíbení, kdežto pleticháře prohlašuje Hospodin za svévolníka.

3 Svévolí se nikdo nezajistí, kořen spravedlivých se nezviklá.

4 Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

5 Spravedliví přemýšlejí o právu, svévolníci rozvažují o lsti.

6 Slova svévolníků jsou vražedné úklady, kdežto přímé jejich ústa vysvobodí.

7 Svévolníci budou podvráceni a nebudou již, kdežto dům spravedlivých obstojí.

8 Muž bude chválen pro svá prozíravá ústa, kdežto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání.

9 Lépe je být zlehčován a mít otroka, než pokládat se za slavného a nemít chleba.

10 Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné.

11 Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nemá rozum.

12 Svévolník dychtivě loví kdejaké zlo, kdežto kořen spravedlivých vydává dobro.

13 Zlovolník se chytí do přestupků svých rtů, kdežto spravedlivý vyvázne ze soužení.

14 Ovocem svých úst se každý dobře nasytí, skutek rukou se člověku vrátí.

15 Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.

16 U pošetilce se jeho hoře pozná týž den, kdežto chytrý přikryje hanbu.

17 Kdo šíří pravdu, hlásá spravedlnost, kdežto křivý svědek lest.

18 Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.

19 Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik.

20 Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji.

21 Žádná ničemnost nezasáhne spravedlivého, kdežto svévolníci okusí zlého vrchovatě.

22 Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.

23 Chytrý člověk poznání skrývá, kdežto srdce hlupáků pošetilosti provolává.

24 Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby.

25 Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

26 Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede.

27 Zahálčivý nebude si péci úlovek, kdežto vzácným jměním pro člověka je píle.

28 Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.