Provérbios 22

1 Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.

2 Boháč a chudák se střetávají, Hospodin učinil oba.

3 Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.

4 Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

5 Háky a osidla jsou na cestě falešníka; kdo střeží svůj život, vzdaluje se od nich.

6 Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

7 Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.

8 Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost, hůl jeho prchlivosti vezme za své.

9 Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.

10 Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.

11 Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král.

12 Hospodin dohlíží na pravé poznání, ale slova věrolomného vyvrací.

13 Lenoch říká: "Venku je lev! Na náměstí by mě zadávil."

14 Ústa cizaček jsou hluboká jáma; na koho se Hospodin rozhněvá, ten tam spadne.

15 Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.

16 Kdo utiskuje nuzného, aby mu přibylo, nebo kdo dává bohatému, bude mít nedostatek.

17 Nakloň své ucho a slyš slova moudrých, zaměř srdce k tomu, co jsem poznal.

18 Bude ti k blahu, budeš-li je ve svém nitru zachovávat, budou rovněž pohotově na tvých rtech.

19 Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes - ano, tebe.

20 Zdali jsem ti již dříve nenapsal rady a poznání,

21 abych tě poučil o spolehlivé jistotě slov pravdy, abys mohl pravdivě odpovědět tomu, kdo tě poslal?

22 Neodírej nuzného, vždyť nic nemá, po utištěném nešlapej v bráně.

23 Neboť jejich spor povede Hospodin, uchvátí život jejich uchvatitelům.

24 Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej,

25 ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši.

26 Nebuď mezi těmi, kdo dají druhému ruku, kdo se zaručují za půjčku,

27 nemáš-li čím splatit; proč ti má někdo vzít pod tebou lůžko?

28 Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové.

29 Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat; nebude stávat před bezvýznamnými.